Finanční řád

Finanční řád byl vydán dne 27. 5. 2005.

Rada Sdružení Tišnet vydává v souladu se stanovami Sdružení Tišnet interní řád:

Finanční řád

 • 1. Úvod
  • 1.1 Tento interní řád upravuje pravidla a způsob financování Sdružení Tišnet (dále jen „Sdružení“).
 • 2. Vymezení pojmů
  • 2.1 „Účet“ je bankovní běžný účet.
   Majitel účtu: Sdružení Tišnet
   Číslo účtu: 2053432359/08­00
   Banka: Česká spořitelna, Komenského 121, 66601 Tišnov
   K účtu má dispoziční právo Předseda a Hospodář
  • 2.2 „Pokladna“ je provozní hotovost. Za pokladnu je odpovědný Předseda a Hospodář.
 • 3. Jednorázový vstupní příspěvek
  • 3.1 Výše příspěvku je 1500,– Kč.
  • 3.2 Příspěvek je splatný do 14 dnů od rozhodnutí Rady o přijetí žadatele.
  • 3.3 V odůvodněných případech může Rada rozhodnout o odložení splatnosti, rozdělení splatnosti nebo snížení příspěvku.
 • 4. Pravidelný měsíční příspěvek
  • 4.1 Výše příspěvku je 300,– Kč.
  • 4.2 Příspěvek je splatný do 25. dne v měsíci, který předchází měsíci, na který je příspěvek placen.
  • 4.3 V odůvodněných případech může Rada rozhodnout o odložení splatnosti, rozdělení splatnosti nebo snížení příspěvku.
  • 4.4 Placení pravidelného měsíčního příspěvku nezakládá nárok na přístup do sítě internet.
 • 5. Mimořádný příspěvek
  • 5.1 Mimořádný členský příspěvek může kdykoliv uhradit kterýkoliv člen.
 • 6. Platební styk
  • 6.1 Členské příspěvky se hradí pouze na účet.
  • 6.2 Variabilní symbol jsou dohromady napsaná poslední dvě čísla z IP adresy počítače člena.
 • 7. Sankce
  • 7.1 Jestliže člen neuhradil příspěvek ve splatnosti, Rada ho omezí v právech dle Provozního řádu.
  • 7.2 Jestliže člen neuhradí příspěvek ani do 35 dnů od termínu splatnosti, rozhodne Rada o jeho vyloučení ze Sdružení
 • 8. Způsob financování
  • 8.1. O investicích v souhrnné výši do 50 000,– Kč za běžný měsíc rozhoduje Rada. O souhrnné investici od 50 000,– Kč do 150 000,– Kč za běžný měsíc rozhoduje Rada a tuto investici musí odsouhlasit Kontrolní komise. O souhrnné investici nad 150 000,– Kč za běžný měsíc nebo o leasingu (pronájmu) delším jak 12 měsíců rozhoduje Schůze členů.
  • 8.2. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného Radou na financování dalšího rozvoje sdružení.
 • 9. Závěrečná ustanovení
  • 9.1 Finanční řád nabývá účinnosti dne 27. 05. 2005

V Předklášteří dne 27. 05. 2005
Rada Sdružení Tišnet

Finanční řád odsouhlasila Schůze členů dne 27. 05. 2005

2005 Sdružení Tišnet
místní komunitní počítačová síť na území města Tišnov a obce Předklášteří
design a kód Petr Dvořák

Spam

Interní web Fórum Webmail