Organizační řád Sdružení Tišnet

Organizační řád Sdružení Tišnet

Úvod

Tento organizační řád vydává v souladu se stanovami Rada Sdružení Tišnet (dále jen “Sdružení”) pro potřeby sdružení. Sdružení Tišnet sídlí na ulici Komenského 1061, 666 02 Předklášteří a je registrováno u Ministerstva vnitra.

Sdružení obsahuje dle stanov tyto následující orgány:

  • Schůze členů
  • Rada sdružení
  • Kontrolní komise

Schůze členů

Schůze členů je nejvyšším orgánem sdružení. Pravidla Schůze členů dostatečně upřesňují stanovy sdružení.

Rada

Rada je výkonným orgánem sdružení, jak vyplývá ze stanov. Rozsah pravomocí je definován ve stanovách sdružení v §15.

Svolávání Rady

Rada se schází minimálně jednou měsíčně. Jednání se svolává dle stanov, a to elektronickou zprávou na adresu Rady rada (zavináč) ci­pis.net. Jednání se svolává s dostatečným předstihem, a to minimálně 7 dnů před vlastním jednáním. Svolávající ve zprávě oznámí všechny body, které se budou projednávat.
Návrhy je potřeba dodat předem svolávajícímu, včetně stručného vysvětlení, o co se jedná, případně i odkazů na další informace. Návrhy se posílají na elektronickou adresu svolávajícího, v kopii též na rada (zavináč) ci­pis.net.

Výjimkou jsou pouze neodkladné záležitosti, které znemožňují normální fungování sítě sdružení, nebo jednání o záležitostech, u kterých by prodlení mohlo způsobit újmu hmotnou nebo újmu na pověsti. Dále pak v záležitostech, ve kterých by prodlení mohlo vést k nezanedbatelné finanční újmě nebo zvýšeným nákladům. K tomu patří, ostatní nevyjímaje, časově omezené zvýhodněné nabídky zařízení potřebné nebo vhodné pro sdružení.

Pokud se body v průběhu jednání přidají nebo se výrazně změní jejich znění a není jejich okamžité řešení nezbytné, Rada může rozhodnout o odložení hlasování.

Zápis o rozhodnutích Rady

Ze všech rozhodnutí Rady se pořizuje zápis. U každého rozhodnutí musí být uvedeno znění projednávané záležitosti, datum projednávání, počet hlasů pro, proti, i počet členů, kteří se hlasování zdrželi. Zápis se může provést buď ve formě elektronické, písemně na papíře, nebo v obou formách.

V elektronické formě bude zápis opatřen datem a podepsán elektronickým klíčem 1) všech radních, kteří se hlasování zúčastnili. Nejdříve bude sestaven textový dokument se všemi náležitostmi zápisu z předchozího odstavce, a poté bude podepsán elektronickým klíčem. Všechny veřejné klíče používané pro elektronický podpis sdružení budou uvedeny na stránkách sdružení. Takovým klíčem mohou být klíče systému PGP a podepsané alespoň jedním dalším členem sdružení nebo certifikáty vydané pro účely sdružení nebo platné klíče vydané certifikační autoritou dle zákona o elektronickém podpisu. Takto podepsaný dokument bude vystaven na vnitřních stránkách sdružení k nahlédnutí ostatními členy i s připojenými elektronickými podpisy tak, aby bylo možné ověřit platnost podpisu.

V písemné formě budou sepsány body a počty hlasujících ke každému projednávanému bodu a na konci všech bodů jednání stvrdí platnost takto zapsaných rozhodnutí všichni přítomní radní. Pokud budou projednávány body, v nichž se jedná o věci o hodnotě alespoň 5 000 Kč, musí být zápis vždy vytištěn.

Usnesení projednaná radou budou oznámena členům na vnitřních stránkách sdružení nebo na fóru nejpozději do 14 dnů po projednání.

1) Používání elektronických klíčů zatím nebude vyžadováno, datum zahájení používání bude zveřejněno.

Členové

Přijímání člena

O členství ve sdružení může požádat jakákoliv zletilá osoba, nebo i nezletilá se souhlasem zákonného zástupce. Žádosti o členství se posílají elektronickou poštou na adresu rada (zavináč) ci­pis.net nebo pomocí formuláře na webu sdružení. Žadatel uvede v žádosti kromě jména a příjmení také adresu svého bydliště nebo místa připojení k síti sdružení. Rada zváží možnosti připojení k síti a odpoví nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti. Pokud vysloví souhlas s připojením, může člena připojit do prozatímního připojení. Toto nesmí trvat déle než jeden měsíc. Po tuto dobu má čekatel stejná práva jako rodinní příslušníci členů. Plnohodnotným členem se stane až po zaplacení vstupního a měsíčního příspěvku a stvrzením členské přihlášky. Člen dostane přiděleno členské číslo a přihlašovací jméno. Členem se stává dle stanov k prvnímu dni následujícího měsíce.

Vyloučení člena

Člen může být vyloučen pouze z důvodů uvedených ve stanovách, viz. §7. O vyloučení bude člen informován jak elektronickou poštou, tak písemně.

Domácnosti

Mimo členů sdružení je povoleno používání počítačové sítě a serverů sdružení i rodinným příslušníkům členů sdružení bydlícím ve stejné domácnosti. Tito příslušníci mají stejná práva, specifikovaná provozním řádem, na používání sítě jako členové sdružení. Všichni členové mají právo na přidělení samostatného přihlašovacího jména. Nepřísluší jim však možnost hlasování na Schůzi členů nebo účast v jiných orgánech sdružení, pokud nejednají jako zastoupení člena a mají plnou moc k takovému jednání.

Za všechny členy domácnosti zodpovídá zástupce domácnosti. Tím je člen sdružení v příslušné domácnosti, pokud tento nejmenuje někoho jiného. Jmenování nového zástupce domácnosti je člen povinen oznámit elektronickou poštou na adrese rada (zavináč) ci­pis.net. Jako odpovědná osoba může zástupce domácnosti požádat správce serverů o zablokování přístupu k internetu nebo celkovému přihlášení jednotlivým členů své domácnosti.

Správa zařízení

Při nákupu zařízení, hardwaru, nebo softwaru určí Rada osobu nebo osoby, které budou zodpovědné za fungování věci a budou ji spravovat. Správci těchto zařízení budou uvedeni v informačním systému jako správci. Pokud to druh zařízení umožní, budou uvedeny zodpovědné osoby i zařízení nebo věci, například na webovém rozhraní zařízení, které toto umožňuje, nebo ve složce s tímto softwarem. Seznam správců jednotlivých věcí bude přístupný všem členům sdružení na webových stránkách.

V Předklášteří dne 18.12.2005

2005 Sdružení Tišnet
místní komunitní počítačová síť na území města Tišnov a obce Předklášteří
design a kód Petr Dvořák

Spam

Interní web Fórum Webmail