Provozní řád

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád

Provozní řád určuje základní práva a povinnosti každého uživatele informačních technologií počítačové sítě Sdružení Tišnet. Vymezuje především technické nastavení zařízení a využívání prostředků sítě. Provozní řád vydává Rada Sdružení Tišnet v souladu se stanovami sdružení.

Tento Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

 • Člen je člen Sdružení Tišnet.
 • Správce oblasti je osoba pověřená Radou spravováním určené oblasti.
 • Člen zodpovídá za to, že jeho zařízení je v souladu platnými normámi a je schváleno pro takové použítí (má prohlášení o shodě).
 • Člen provádí připojení a nastavení zařízení vlastními silami na základě pokynů technika.
 • Členovi je umožněn přístup k síti Internet, má-li zaplacené všechny členské příspěvky a ostatní platby v souladu s finančním řádem.
 • Člen může poskytovat libovolné služby do sítě sdružení i do Internetu, je však povinen řídit se interními předpisy a zákony ČR. Každý člen plně odpovídá za legalitu jím nabízených služeb sám. To se týká především autorských práv.
 • Před připojením oznámí člen správci MAC adresy svých síťových zařízení.
 • V případě změny MAC adresy zařízení je člen povinen ohlásit technikovi novou MAC adresu emailem.
 • IP adresy jsou členovi přidělovány. Člen nesmí používat IP adresy, které mu nebyly přiděleny.
 • Člen může použít pro své připojení k síti směrovač (router). Privátní neroutovaný subnet nesmí být v konfliktu s adresním rozsahem používaným v síti Sdružení Tišnet. Rozsahy nekonfliktních IP sdělí na požádání správce.
 • Člen pracuje v síti Sdružení Tišnet tak, aby ostatním členům nenarušoval a nebránil v užívání prostředků počítačové sítě.
 • Člen nesmí používat jakékoliv techniky, které lze chápat jako aktivity směřující k získání neoprávněných přístupových práv, privilegovaného stavu či získání neoprávněné kontroly nad zařízením Sdružení Tišnet nebo zařízením jiných členů.
 • Jestliže člen jakýmkoliv způsobem získá uživatelská práva nebo privilegovaný stav, který mu nepřísluší, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit správci.
 • Člen nesmí záměrně přetěžovat síť Sdružení Tišnet.
 • Člen nesmí svým zařízením rušit zařízení ostatních uživatelů ani jiných osob.
 • Člen je povinen zajistit, aby každé jeho zařízení, které používá přidělenou IP adresu, odpovídalo na ICMP echo request (příkazem ping).
 • Členům se doporučuje nasdílet složku „share“ pomocí MS sdílení pro čtení i zápis nebo pomocí obdobného protokolu, případně umožnit testování přenosové rychlosti jinak. Pokud člen zvolí jiné řešení než sdílení MS windows, je vhodné nahlásit technikovi způsob sdílení a způsob přístupu.
 • Člen je povinen vhodně zabezpečit své zařízení.
 • Člen nesmí umožnit připojení do sítě Sdružení Tišnet osobám jiných domácností než domácností členů Sdružení Tišnet.
 • Člen je povinen pravidelně číst elektronické zprávy, které zasílá Rada a správce a pravidelně sledovat veřejná oznámení na internetových stránkách Sdružení Tišnet.
 • Členovi se výrazně doporučuje používat klienta jabber serveru na adrese jabber.cipis.net. Tento způsob je preferován pro řešení záležitostí nejen členů se správci, ale i interní komunikaci.
 • Jakýkoliv přenos dat po interní síti o objemu 100 a více MB je třeba oznámit a to tak, že se použije uživatelský stav "Ukecaný" s vlastním textem "Stahuji [kolik/jak rychle] MB [odkud]" pomocí klienta na lokálním jabber serveru.
 • Člen je odpovědný za případné škody, které způsobí prostřednictvím sítě Sdružení Tišnet.
 • Sdružení Tišnet neodpovídá za škody, které vznikly výpadky sítě Sdružení Tišnet a negarantuje funkčnost počítačové sítě Sdružení Tišnet.
 • Jestliže člen poruší své povinnosti, může Rada nebo příslušný správce omezit jeho práva.
  Jedná se zejména o omezení rychlosti či úplné zamezení přístupu k síti internet.
 • Člen je povinen neprodleně zjednat nápravu. Nemůže-li tak člen učinit ihned, musí zjednat nápravu nejpozději do 10 pracovních dnů.
 • Člena, který nadále či opakovaně porušuje své povinnosti, může Rada ze Sdružení Tišnet vyloučit.
 • Jakékoliv problémy s počítačovou sítí Sdružení Tišnet ohlašuje člen příslušnému správci oblasti.
 • Před ohlášením poruchy je však povinen ověřit na vlastní náklady, zda závada nespočívá v zařízení, které není v majetku nebo pod správou Sdružení Tišnet.
 • Podle závažnosti poruchy je člen povinen dodržet následující postup:
 • Počítačová síť je funkční, objevují se časové výpadky – člen odešle elektronickou zprávu na adresu poruchy (zavi­náč) cipis.net.
 • Počítačová síť je neprůchodná – člen odešle textovou zprávu ve formátu SMS EMAIL na poruchy (zavi­náč) cipis.net.
 • Zpráva musí obsahovat: identifikaci člena a stručné a výstižné popsání problému (zprávy typu „internet je strašně pomalý“ budou ignorovány)

Provozní řád nabývá účinnosti dne 18.12.2005

V Předklášteří dne 18.12.2005

Rada Sdružení Tišnet

Příloha 1

Doporučené max. rychlosti pro přenos dat po vnitřní síti

Doporučené max. rychlosti pro přenos dat po vnitřní síti (při překročení může dojít k omezení provozu člena):

 • připojení přes metalickou síť (ethernet 100 Mbit/s)
  • provoz jde přes switch, rychlost je pouze na domluvě dotčených členů Sdružení
 • připojení přes metalickou síť (ethernet 10 Mbit/s)
  • podle zatížení sítě 200–600 KB/sec
 • připojení přes bezdrátovou síť (wifi 2.4 GHz)
  • podle zatížení sítě 50 – 300 KB/sec
 • připojení přes bezdrátovou síť (wifi 5.4 GHz)
  • podle zatížení sítě 200 – 1024 KB/sec
 • ostatní druhy připojení
  • individuálně

Příloha 2

Maximální rychlosti a omezení pro přenos dat z/do sítě internet

Den je rozdělen na následující pásma:

Pracovní dny
0:00 - 8:00 rychlost 80 - 2048 Kb/s Neomezené pásmo
8:00 - 14:00 rychlost 80 - 768 Kb/s Standardní pásmo
14:00 - 21:00 rychlost 80 - 512 Kb/s Špička
21:00 - 0:00 rychlost 80 - 768 Kb/s Standardní pásmo
Dny pracovního klidu
0:00 - 8:00 rychlost 80 - 2048 Kb/s Neomezené pásmo.
8:00 - 12:00 rychlost 80 - 768 Kb/s Standardní pásmo.
12:00 - 24:00 rychlost 80 - 512 Kb/s Špička

V neomezeném pásmu je možné stahovat bez omezení velikosti dat. Tato doba je doporučená pro stahování velkých věcí (obrazy CD, aktualizace celého systému).

Popis systému postihů
Při stahování zadaného množství dat za určitý interval se přidělují postihy. Ty spočívají ve snížení priority dané domácnosti a ve snížení maximální rychlosti pro tuto domácnost po dobu postihu. Postihy se přidělují automaticky, po každých 15 minutách je kontrolován objem dat. Časy vypršení nejsou konečné, neustále se oddalují. Dokud jsou součty za posledních 15 minut nebo 2 hodiny přes limit, při každém obnovení se posunou. Proto i když přestanete stahovat, tak musíte počkat ještě dobu počítání postihu, než se přestane posunovat doba vypršení.
Objemy a časy
Za posledních 15 minut bylo staženo více než 50MB => postih 3 na 30 minut, 2/3 maximální rychlosti
Za poslední 2 hodiny staženo více než 200MB => postih 4 na 4 hodiny, 1/2 maximální rychlosti
Za poslední 2 hodiny staženo více než 400MB => postih 5 na dalších 24 hodin, 2/5 maximální rychlosti

Výsledná maximální rychlost se počítá podle aktuální maximální rychlosti. Používá se vzorec nova_max = (2 * max)/postih, tedy dvojnásobek maximální rychlosti dělený postihem. Postih zároveň figuruje jako priorita pro omezovač rychlosti, kde 0 je nejvyšší priorita a 7 nejnižší priorita. Tedy pokud dojde linka, ti s nejvyšším postihem budou mít velice pomalý internet. Počet hvězdiček v aktuálním vytížení internetu je právě ona priorita.

2005 Sdružení Tišnet
místní komunitní počítačová síť na území města Tišnov a obce Předklášteří
design a kód Petr Dvořák

Spam

Interní web Fórum Webmail