Stanovy

Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění.

Sdružení Tišnet

Stručný obsah

 1. Hlava I — Základní ustanovení
 2. Hlava II — Cíle činnosti
 3. Hlava III — Členství
 4. Hlava IV — Orgány
 5. Hlava V — Zásady hospodaření
 6. Hlava VI — Zánik
 7. Hlava VII — Závěrečná ustanovení

Hlava I — Základní ustanovení

§ 1

Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry ve Sdružení Tišnet (dále jen „Sdružení“).

§ 2

 1. Název Sdružení je „Sdružení Tišnet“.
 2. Sídlem Sdružení je Komenského 1061, 666 02 Předklášteří.
 3. Sdružení je neziskové a dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob.
 4. Sdružení je právnickou osobou.

Hlava II — Cíle činnosti

§ 3

Cíle činnosti Sdružení jsou:

 1. poskytování obecně prospěšných činností v oblastech informačních technologií,
 2. podpora využívání internetu a informačních a komunikačních technologií,
 3. podpora šíření vzdělanosti, kultury a poznání.

§ 4

Formy činnosti, které směřují ke splnění cílů, jsou zejména:

 1. výstavba a provoz počítačové sítě pro vzájemnou komunikaci členů a propojení do dalších sítí,
 2. nákup a prodej informačních technologií,
 3. pořádání školení, diskusí, exkurzí, konferencí a seminářů pro členy i veřejnost,
 4. provozování informačního systému,
 5. získávání dotací, grantů, darů a sponzorských příspěvků,
 6. poskytování poradenských a konzultačních služeb,
 7. spolupráce se subjekty, které sledují obdobné cíle.

Hlava III — Členství

§ 5

Členem Sdružení může být fyzická i právnická osoba.

§ 6

Vznik členství
 1. Členství ve Sdružení je dobrovolné.
 2. Zájemce o členství ve Sdružení podává žádost Radě. O přijetí zájemce rozhoduje Rada. Členství vzniká 1. dne v měsíci, který následuje po rozhodnutí Rady. Pokud člen neuhradí jednorázový vstupní poplatek podle interního řádu, má se za to, že členství nevzniklo.
 3. Proti rozhodnutí Rady o nepřijetí člena se může zájemce odvolat ke Kontrolní komisi, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy je mu rozhodnutí oznámeno. Kontrolní komise je povinna o odvolání rozhodnout do 10 pracovních dnů od doručení odvolání.
 4. Člen – právnická osoba je povinen doložit, že osoby, které jeho jménem podaly žádost o přijetí do Sdružení, jsou oprávněny jménem žadatele jednat. Oprávnění se dokládá zejména výpisy z příslušné úřední evidence, ve které je žadatel evidován, případně obdobnými listinami.

§ 7

Zánik členství
 1. Členství zaniká
  1. vystoupením,
  2. vyloučením,
  3. zánikem člena – právnické osoby,
  4. úmrtím,
  5. zánikem Sdružení.
 2. Člen Sdružení je oprávněn vystoupit ze Sdružení na základě písemného oznámení adresovaného Radě. V takovém případě končí členství ke dni doručení oznámení Radě.
 3. O vyloučení člena rozhoduje Rada, jestliže člen opakovaně porušil stanovy nebo interní řád 1) nebo zvlášť závažným způsobem poškozuje zájmy a dobré jméno Sdružení.
 4. Proti rozhodnutí Rady se může člen odvolat ke Kontrolní komisi, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy je mu rozhodnutí oznámeno, odvolání má odkladný účinek. Kontrolní komise je povinna o odvolání rozhodnout do 10 pracovních dnů od doručení odvolání.
 5. Proti rozhodnutí Kontrolní komise se může vyloučený člen odvolat ke Schůzi členů, a to do 10 pracovních dnů, kdy je mu rozhodnutí oznámeno, odvolání nemá odkladný účinek.

1) §18

§ 8

Práva členů

Člen Sdružení má právo:

 1. účastnit se jednání Schůze členů, hlasovat a uplatňovat návrhy,
 2. volit členy Rady a Kontrolní komise,
 3. být volen do Rady nebo Kontrolní komise,
 4. navrhovat Kontrolní komisi kontrolu činnosti a hospodaření Sdružení,
 5. sdílet připojení do internetu s ostatními členy,
 6. nabídnout své výpočetní prostředky do počítačové sítě Sdružení i do internetu.

§ 9

Povinnosti členů

Člen Sdružení je povinen:

 1. dodržovat stanovy Sdružení,
 2. dodržovat interní řády Sdružení 2),
 3. nepoškozovat zájmy a dobré jméno Sdružení a jeho členů,
 4. aktivně se podílet na naplňování cílů Sdružení.

2) §18

Hlava IV — Orgány

Schůze členů

§ 10
Postavení a působnost
 1. Schůze členů je nejvyšším orgánem Sdružení.
 2. Schůze členů:
  1. schvaluje Finanční řád,
  2. volí a odvolává členy Rady a Kontrolní komise a rozhoduje o jejich odměňování,
  3. schvaluje stanovy a změny stanov,
  4. schvaluje zprávu Rady o činnosti a hospodaření Sdružení za uplynulý kalendářní rok, v případě mimořádné Schůze členů za období od předcházející Schůze členů,
  5. schvaluje zprávu Kontrolní komise o revizi činnosti a hospodaření Sdružení za uplynulý kalendářní rok, v případě mimořádné Schůze členů za období od předcházející Schůze členů,
  6. rozhoduje o odvolání vyloučeného člena proti rozhodnutí Kontrolní komise,
  7. rozhoduje o dalších otázkách, které jsou do působnosti Schůze členů svěřeny těmito stanovami nebo které si Schůze členů vyhradí,
  8. zadává úkoly Radě a Kontrolní komisi,
  9. schvaluje název domény pro internetové stránky Sdružení.
§ 11
Svolávání
 1. Schůze členů se koná nejméně jednou ročně s přesahem nejvýše jednoho měsíce, v místě a době dle běžných zvyklostí.
 2. Schůzi členů svolává Rada nejpozději 15 pracovních dnů před konáním Schůze členů. Schůze členů se svolává pozvánkou ve formě elektronické zprávy zaslané všem členům a veřejným oznámením na internetových stránkách Sdružení.
 3. Pozvánka a veřejné oznámení musí obsahovat:
  1. název a sídlo Sdružení,
  2. místo, datum a hodinu konání Schůze členů,
  3. program jednání Schůze členů,
  4. úplné znění zprávy Rady o činnosti a hospodaření Sdružení, je-li její projednávání na programu,
  5. úplné znění zprávy Kontrolní komise o revizi činnosti a hospodaření Sdružení, je-li její projednávání na programu.
 4. Rada je povinna zařadit do programu jednání Schůze členů písemné návrhy Kontrolní komise a jednotlivých členů. Návrh musí obsahovat název navrhovaného bodu programu, případně i podkladové materiály a text navrhovaného usnesení 3).

3) Pokud byl návrh Radě doručen po zaslání pozvánky a zveřejnění oznámení, je možné jej zařadit do jednání dané Schůze členů jen postupem určeným §12 odst. 1.

§ 12
Jednání
 1. Jednání Schůze členů probíhá podle programu obsaženém v pozvánce a ve veřejném oznámení o Schůzi členů. Záležitost, která nebyla uvedena v programu obsaženém v pozvánce a ve veřejném oznámení o Schůzi členů, lze projednat jen se souhlasem Schůze členů.
 2. Řádně svolaná Schůze členů je usnášeníschopná při účasti min. 1/3 všech členů. Schůze členů rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Pro přijetí rozhodnutí o změně stanov a zániku Sdružení je třeba 2/3 většina přítomných členů. Není-li Schůze členů schopná usnášení, svolá rada do jednoho měsíce náhradní Schůzi členů. Náhradní Schůze členů je vždy usnášeníschopná.
 3. Zahájení Schůze členů řídí Předseda. Na Schůzi členů je nejprve zvolen předsedající na návrh Rady, v případě mimořádné Schůze členů na návrh jejího svolavatele.
 4. Poté jsou zvoleni zapisovatel a dva ověřovatelé. O Schůzi členů se pořizuje zápis. Vyhotovení zápisu zabezpečuje zapisovatel do 10 pracovních dnů od ukončení Schůze členů. Ověřovatelé jsou zavázáni po vyhotovení zápisu zkontrolovat jeho pravdivost, zabezpečit případné opravy a stvrdit ho svým podpisem.
 5. Zápis o Schůzi členů obsahuje:
  1. název a sídlo Sdružení,
  2. místo a dobu konání Schůze členů,
  3. jméno předsedajícího, dvou ověřovatelů, zapisovatele a osob pověřených sčítáním hlasů,
  4. prezenci přítomných,
  5. popis projednaných bodů programu Schůze členů,
  6. rozhodnutí Schůze členů s uvedením výsledku hlasování,
  7. obsah námitky člena Sdružení, člena Rady nebo Kontrolní komise týkajícího se rozhodnutí Schůze členů, jestliže o to dotyčný žádá.
§ 13
Mimořádná Schůze členů
 1. Rada svolá mimořádnou Schůzi členů do 30 dnů, pokud:
  1. o to požádá alespoň 1/3 všech členů, pokud není v žádosti uvedena lhůta pozdější,
  2. o to požádá Kontrolní komise, pokud není v žádosti uvedena lhůta pozdější,
  3. klesne počet členů Rady na 4 a méně,
  4. klesne počet členů Kontrolní komise na 2 a méně.
 2. Žádost o svolání mimořádné Schůze členů musí obsahovat název navrhovaných bodů programu, případně i podkladové materiály a text navrhovaných usnesení. Rada je oprávněna navržený program doplnit o další body, není však oprávněna měnit název nebo obsah bodů předložených žadateli o svolání Schůze členů.
 3. Rada má povinnost neprodleně svolat mimořádnou Schůzi členů v případě podezření, že člen Rady nebo Kontrolní komise:
  1. spáchal trestný čin v souvislosti s výkonem své funkce člena Rady nebo Kontrolní komise,
  2. soustavně jedná proti zájmům Sdružení,
  3. přestal splňovat požadavky na funkci člena Rady nebo Kontrolní komise 4) a přesto neodstoupil z funkce. Mimořádná Schůze členů musí projednat zejména toto podezření.

4) §16 odst. 3 člen Rady, §22 odst. 3 člen Kontrolní komise

§ 14
Jednací a volební řád
 1. Schůze členů po zahájení schválí jednací řád, který upraví náležitosti účasti členů Sdružení na Schůzi členů, jednání Schůze členů, způsob uplatňování práv člena a hlasování na ní.
 2. Schůze členů po zahájení schválí volební řád, který upraví postup při volbě členů Rady a Kontrolní komise.

Rada

§ 15
Postavení a působnost
 1. Rada je statutárním orgánem Sdružení, který řídí činnost Sdružení.
 2. Rada rozhoduje o všech záležitostech Sdružení, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti Schůze členů nebo Kontrolní komise. Při své činnosti se Rada řídí stanovami Sdružení a rozhodnutími Schůze členů.
 3. Rada:
  1. dbá na plnění cílů činnosti Sdružení,
  2. zajišťuje řádné plnění zákonných povinností Sdružení,
  3. volí Hospodáře, který spravuje majetek Sdružení a zajišťuje řádné vedení účetnictví, statistik a záznamů podle platných právních předpisů,
  4. rozhoduje o přijetí člena,
  5. rozhoduje o vyloučení člena,
  6. vede seznam členů,
  7. spravuje informační systém,
  8. poskytuje informace členům Sdružení prostřednictvím internetových stránek Sdružení, elektronické pošty zaslané všem členům a informačního systému,
  9. svolává Schůzi členů nebo mimořádnou Schůzi členů,
  10. vydává Organizační a Provozní řády.
 4. Rada podává zprávu Kontrolní komisi nejméně jedenkrát čtvrtletně o činnosti a hospodaření Sdružení.
 5. Rada má povinnost předložit Kontrolní komisi ke schválení veškeré plánované uzavření obchodů s členem Rady nebo s osobami, které jsou s členem Rady nebo s osobami jemu blízkými 5) v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu.

5) § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

§ 16
Složení a funkční období
 1. Rada má 5 členů.
 2. Členy Rady volí Schůze členů.
 3. Členem Rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná 6) a je členem Sdružení.
 4. Členství v Radě je neslučitelné s členstvím v Kontrolní komisi.
 5. Funkční období členů Rady je jednoleté.
 6. Členství v Radě zaniká:
  1. přestal-li člen Rady splňovat podmínky uvedené v odst. 3,
  2. uplynutím funkčního období,
  3. odstoupením,
  4. odvoláním Schůzí členů,
  5. úmrtím,
 7. Člen Rady, který přestal splňovat podmínky uvedené v §16 odst. 3 nebo odstoupil, je povinen tuto skutečnost oznámit písemným prohlášením doručeným Radě. Funkce zaniká dnem doručení takového oznámení.
 8. Pokud se během funkčního období sníží počet členů Rady na čtyři a méně nebo počet členů Kontrolní komise na dva a méně, má Rada povinnost svolat do 30 dnů mimořádnou Schůzi členů, na které dojde k doplňující volbě členů Rady nebo členů Kontrolní komise. Funkční období doplněných členů končí ve shodnou dobu, jako funkční období původních členů Rady nebo Kontrolní komise.
 9. Členům Rady může příslušet za výkon jejich funkce odměna. O výši a způsobu výplaty odměny rozhoduje Schůze členů. Členové Rady mají vůči Sdružení nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce člena Rady.
 10. Členové Rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Sdružení nebo jeho členům škodu.
 11. Člen Rady je povinen při zániku funkce do 10 pracovních dnů předat veškerý finanční a hmotný majetek Sdružení, účetnictví Sdružení i další evidenci Sdružení Radě.

6) Za bezúhonnou se považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za spáchání trestného činu.

§ 17
Jednání
 1. Rada zasedá nejméně jedenkrát měsíčně.
 2. Jednání Rady svolává a řídí Předseda; v jeho nepřítomnosti člen pověřený Radou.
 3. Při rozhodování je hlasovací právo členů Rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna většina jejích členů.
§ 18
Interní řády
 1. Rada vydává po schválení Kontrolní komisí interní řády pro potřeby řádného chodu Sdružení:
  1. Organizační řád,
  2. Provozní řád,
  3. Finanční řád.
 2. Interní řády jsou veřejné, platný text je vždy zveřejněn na internetových stránkách Sdružení.
 3. Organizační řád upravuje zejména podrobné postupy při organizování činnosti orgánů Sdružení, podrobnosti o vzniku a zániku členství. Dále upřesňuje způsob volby do orgánů Sdružení, odvolání členů orgánů Sdružení a komunikaci s orgány Sdružení.
 4. Provozní řád upravuje zejména pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení členem.
 5. Finanční řád upravuje zejména výši členských příspěvků. Finanční řád je platný po schválení Schůzí členů.
 6. O změně interního řádu je Rada povinna informovat oznámením ve formě elektronické zprávy zaslané všem členům a veřejným oznámením na internetových stránkách Sdružení nejméně 10 pracovních dnů před začátkem platnosti.
§ 19
Hospodář
 1. Hospodář je člen Rady odpovědný za:
  1. správu finančního a hmotného majetku,
  2. řádné vedení účetnictví,
  3. účetní operace

  podle platných právních předpisů.

 2. Hospodáře volí Rada ze svých členů.
§ 20
Předseda
 1. Jménem Rady a Sdružení podepisuje Předseda; v jeho nepřítomnosti člen pověřený Radou. Podepisování se uskutečňuje tak, že se k názvu Sdružení připojí jméno a podpis Předsedy a jméno a podpis dalšího člena Rady. V případě, že podepisuje Radou pověřený člen, je povinen doložit pověření od Rady.
 2. Předseda je členem Rady.
 3. Předsedu volí Schůze členů ze svých členů.
 4. Předseda je odpovědný za celkovou koordinaci, vedení a provozní činnost Sdružení a práci případných zaměstnanců.
 5. Při své činnosti se Předseda řídí stanovami Sdružení, rozhodnutím Schůze členů a rozhodnutím Rady.

Kontrolní komise

§ 21
Postavení a působnost
 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Sdružení, který dohlíží na výkon působnosti Rady a na uskutečňování činnosti Sdružení.
 2. Kontrolní komise
  1. nahlíží do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Sdružení,
  2. kontroluje, zda jsou účetní zápisy řádně vedeny v souladu se skutečností a v souladu s platnou právní úpravou,
  3. kontroluje, zda realizace činnosti Sdružení probíhá v souladu s platnou právní úpravou, stanovami Sdružení a pokyny Schůze členů,
  4. přezkoumává roční účetní závěrku,
  5. schvaluje výroční zprávu Sdružení,
  6. nejméně jedenkrát za tři měsíce podává zprávu Radě a členům ve formě elektronické zprávy zaslané všem členům a veřejným oznámením na internetových stránkách Sdružení o výsledcích své kontrolní činnosti,
  7. svolává jednání Rady pokud Rada nesvolá řádné zasedání podle §17,
  8. svolává neprodleně mimořádné jednání Schůze členů, pokud Schůzi členů nesvolá Rada v řádném termínu, nebo pokud to vyžadují zájmy Sdružení.
 3. Členové Kontrolní komise mají právo účastnit se jednání Rady; musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.
 4. Kontrolní komise je povinna upozornit Radu a členy oznámením ve formě elektronické zprávy zaslané všem členům Sdružení a veřejným oznámením na internetových stránkách Sdružení na porušení zákonů, stanov Sdružení, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti Sdružení.
§ 22
Složení a funkční období
 1. Kontrolní komise má 3 členy.
 2. Členy Kontrolní komise volí Schůze členů.
 3. Členem Kontrolní komise může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná 7), je členem Sdružení a není ani sama ani osoby jí blízké 8) se Sdružením v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu.
 4. Členství v Kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v Radě.
 5. Funkční období členů Kontrolní komise je jednoleté.
 6. Členství v Kontrolní komisi zaniká:
  1. přestal-li člen Kontrolní komise splňovat podmínky uvedené v §22 odst. 3,
  2. uplynutím funkčního období,
  3. odstoupením,
  4. odvoláním Schůzí členů,
  5. úmrtím,
 7. Člen Kontrolní komise, který přestal splňovat podmínky uvedené v §22 odst. 3 nebo odstoupil, je povinen tuto skutečnost oznámit písemným prohlášením doručeným Radě. Funkce zaniká dnem doručení takového oznámení.
 8. Členům Kontrolní komise může příslušet za výkon jejich funkce odměna. O výši a způsobu výplaty odměny rozhoduje Schůze členů. Členové Kontrolní komise mají vůči Sdružení nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce člena Kontrolní komise.
 9. Členové Kontrolní komise jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Sdružení nebo jeho členům škodu.

7) Za bezúhonnou se považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za spáchání trestného činu.

8) § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Hlava V — Zásady hospodaření

§ 23

 1. Sdružení je neziskovou organizací.
 2. Sdružení hospodaří s vlastním majetkem, jehož zdroje jsou zejména členské příspěvky:
  1. jednorázový vstupní příspěvek,
  2. pravidelný měsíční příspěvek,
  3. mimořádný příspěvek.
 3. Dalšími příjmy jsou platby za služby členům, dary, dotace a granty.
 4. Majetek je používán výhradně k plnění cílů činnosti Sdružení.
 5. Sdružení může uzavřít smlouvu o součinnosti s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

Hlava VI — Zánik

§ 24

 1. O zániku Sdružení rozhoduje Schůze členů.
 2. Při zániku Sdružení provede Rada majetkové vypořádání. Schůze členů zůstatek převede buď na jiný neziskový subjekt, který je založen ke stejným nebo obdobným účelům, nebo rozdělí rovným dílem mezi členy sdružení.

Hlava VII — Závěrečná ustanovení

§ 25

Komunikace uvnitř Sdružení
 1. Písemnosti určené členům se zasílají na adresu člena uvedenou v seznamu členů Sdružení.
 2. Elektronické zprávy určené členům se zasílají na adresu elektronické pošty člena uvedenou v seznamu členů Sdružení.
 3. Členové jsou povinni oznamovat Radě veškeré změny skutečností zapisovaných do seznamu členů, zejména změnu adresy a kontaktní adresu elektronické pošty a dalších údajů, které mají být používány ke komunikaci Sdružení s členem Sdružení.
 4. Písemnosti určené členům jakož i elektronické zprávy zasílané členům se považují za doručené i v případě, že je člen na adrese vedené v seznamu členů nepřevzal nebo převzít odmítl.

§ 26

Stanovy
 1. Rada zabezpečuje vyhotovení úplného znění stanov a je povinna oznámit nové znění stanov Ministerstvu vnitra ČR.
 2. Stanovy jsou veřejné a Rada zajistí, aby na internetových stránkách Sdružení bylo zveřejněno aktuální znění stanov.
 3. Stanovy nabývají účinnosti dnem uvedeným v rozhodnutí Schůze členů.

2005 Sdružení Tišnet
místní komunitní počítačová síť na území města Tišnov a obce Předklášteří
design a kód Petr Dvořák

Spam

Interní web Fórum Webmail